نویسنده = ������������ ������
روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران

دوره 42، شماره 5، شهریور 1387

وحید عزیزی؛ حسین معماریان؛ آرش خسروی