نویسنده = عزت الله مخاطب رفیعی
استفاده از ماشینهای آبی به نام پمپ توربین

دوره 4، شماره 0، فروردین 1345

عزت الله مخاطب رفیعی