نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه برخی از پایاهای راکتور قدرت با روش دو گروهی

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

ایرج پهلوانی؛ علی پذیرنده