نویسنده = ایرج پهلوانی
محاسبه برخی از پایاهای راکتور قدرت با روش دو گروهی

دوره 40، شماره 0، اسفند 1358

ایرج پهلوانی؛ علی پذیرنده