نویسنده = ���������� ��������
بررسی پلوتونیوم درنمونه های بیولوژیکی

دوره 40، شماره 0، اسفند 1358

حسین غفوریان؛ ایرج بیات؛ زهره عابدین زاده