نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پلوتونیوم درنمونه های بیولوژیکی

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

حسین غفوریان؛ ایرج بیات؛ زهره عابدین زاده