نویسنده = ���������� ���������� ��� ������������ ������