نویسنده = امامی، باقر
تعداد مقالات: 1
1. تعمیم اعداد موهومی مختلط

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

باقر امامی