نویسنده = ������������ �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فرمول بندی عمومی شبکه تیرهای متقاطع

دوره 5، شماره 0، پاییز 1345

دکتر مهندس خسرو کریم پناهی