نویسنده = دکتر مهندس خسرو کریم پناهی
فرمول بندی عمومی شبکه تیرهای متقاطع

دوره 5، شماره 0، مهر 1345

دکتر مهندس خسرو کریم پناهی