نویسنده = ���������� �������� ���������� ���������������� ������������
طرز محاسبه تغییر شکل و تنش های صفحه های گرد

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1344

دکتر مهندس محمدحسین کاشانی ثابت