نویسنده = ���������� �������� ���������� ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. طرز محاسبه تغییر شکل و تنش های صفحه های گرد

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

دکتر مهندس محمدحسین کاشانی ثابت