نویسنده = ���������������� �������� ������ ��������
تهیه فسفات تری کلسیک انیدر و مطالعه اثر یون منیزیم در تشکیل فازهای مختلف

دوره 9، شماره 0، دی 1346

دبیر دخت دبیر آشتیانی؛ دکتر بر اتعلی؛ لاریجانی؛ شیروانی