نویسنده = دکتر مهندس فیروز تربیت
تعمیم قضیه ی مقدار حرکت در مکانیک مایعات

دوره 6، شماره 0، دی 1345

دکتر مهندس فیروز تربیت