نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و استفاده درمانی دریاچه شورابیل –اردبیل

دوره 36، شماره 0، زمستان 1355

دکتر محمدرضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر حسین پیرصمدی