نویسنده = دکتر حسین پیرصمدی
بررسی و استفاده درمانی دریاچه شورابیل –اردبیل

دوره 36، شماره 0، اسفند 1355

دکتر محمدرضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر حسین پیرصمدی