نویسنده = حسین زاد مرد
تجزیه و شناسایی آنیونها بر طبق روش نیمه میکرو

دوره 16، شماره 0، فروردین 1349

حسین زاد مرد؛ نورالدین حبیبی