نویسنده = قمی، ابو الحسن خاکزاد
تعداد مقالات: 1
1. تولید مواد غذایی از نفت

دوره 16، شماره 0، بهار 1349

ابو الحسن خاکزاد قمی