نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص کشسانی (1) تک بلور فرو مغناطیسی در میدان مغناطیسی

دوره 43، شماره 0، زمستان 1360

فائق جدلی؛ علی اصغر زاهدی مقدم