نویسنده = ���������������� ��������������
دزیمتری اشعه گاما با استفاده از دزیمترهای شیشه ای

دوره 25، شماره 0، اسفند 1351

محمدرضا حمیدیان؛ علی پذیرنده