نویسنده = ���������� �������� ����
تعداد مقالات: 1
1. خصوصیات کلی زمین شناسی " البرز در ناحیه تهران "

دوره 13، شماره 0، بهار 1348

آندره واتان؛ ایرج یا سینی