نویسنده = ���������� �������� ����
خصوصیات کلی زمین شناسی " البرز در ناحیه تهران "

دوره 13، شماره 0، فروردین 1348

آندره واتان؛ ایرج یا سینی