نویسنده = همایون حقیقی
زلزله یا لرزش زمین

دوره 22، شماره 0، فروردین 1351

همایون حقیقی


امواج زلزله

دوره 14، شماره 0، مهر 1348

همایون حقیقی


زلزله

دوره 12، شماره 0، دی 1347

همایون حقیقی


زلزله و پیش گیری

دوره 11، شماره 0، مهر 1347

همایون حقیقی