نویسنده = محمد رضا غفوری
بررسی غار علی سرد – همدان

دوره 28، شماره 0، فروردین 1353

حسن فرسام؛ محمد رضا غفوری؛ محمد شریعت پناهی


منشا و استخراج آبهای معدنی

دوره 19، شماره 0، فروردین 1350

محمد رضا غفوری


احتیاج جهانی آب

دوره 16، شماره 0، فروردین 1349

محمد رضا غفوری