نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. روش تشبیهی جدید برای مطالعه هدایت حرارت در مختصات دو بعدی

دوره 19، شماره 0، بهار 1350

زین العابدین نجات؛ محمد رضا هوشنگی