نویسنده = �������������� �������� ������
روش تشبیهی جدید برای مطالعه هدایت حرارت در مختصات دو بعدی

دوره 19، شماره 0، فروردین 1350

زین العابدین نجات؛ محمد رضا هوشنگی