نویسنده = کامران تمیمی
پیش بینی زبری سطح در تراش کاری خشک به کمک شبکه های فازی- عصبی تطبیقی

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1388

رمضانعلی مهدوی نژاد؛ کامران تمیمی