نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی

دوره 42، شماره 3، تابستان 1387

بهرام صالحی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ محمدرضا سراجیان