نویسنده = ������������ �������� ����������
مدلهای هیپوالاستیسیته و انتگرال پذیری آنها

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386

بیژن عباسی خزایی؛ محمد حبیبی پارسا