نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. انتقال منابع قدرت بازیهای چانه زنی در بازیهای تجاری نفت

دوره 41، شماره 10، زمستان 1386

اردشیر احمدی؛ عزیز اله معماریانی