نویسنده = �������� ���������� ����������
تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری

دوره 41، شماره 8، دی 1386

بهرام نوائی نیا؛ داود علی جمشیدی؛ جواد واثقی امیری