نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

حسین شکوهمند؛ جواد رستمی