نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

فریدون ثابت قدم؛ وحید اصفهانیان؛ محمد افتخاری یزدی