نویسنده = ������������ ������������������
چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386

محمدفاروق حسینی؛ سروش فولادچی؛ مجتبی گنجی