نویسنده = محمدجواد یزدان پناه
پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

مسعود تابش؛ سیامک گوشه؛ محمدجواد یزدان پناه