نویسنده = �������������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

سید محمد مهدی دهقان بنادکی؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ طه کوثری