نویسنده = �������������������� �������� ��������
استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

سید محمد مهدی دهقان بنادکی؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ طه کوثری