نویسنده = مجید نیلی احمدآبادی
استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

سید محمد مهدی دهقان بنادکی؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ طه کوثری