نویسنده = ���������� �������� ����
پیش بینی نشست سطح زمین در اثر استخراج لایه های

دوره 40، شماره 1، آبان 1385

عباس مجدی؛ آوات قم قلعه