نویسنده = پرویز جبه دار مارالائی
طراحی کنترل کننده خطی – فازی تناسبی انتگرالی برای سیستم های مرتبه بالا

دوره 34، شماره 1، خرداد 1379

مهدی قاسمی نراقی؛ پرویز جبه دار مارالائی؛ علی محمدزاده عیدگاهی


کاربرد تئوری گرافها بعنوان مدل سیستمهای فیزیکی

دوره 22، شماره 0، فروردین 1351

پرویز جبه دار مارالائی