نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. انتقال حرارت جابجای روی جسم متقارن محوری در حالتهای دورانی و غیر دورانی

دوره 31، شماره 1، پاییز 1377

علی حیدری منفرد؛ بهار فیروز آبادی؛ حمید فاضلی