نمایه نویسندگان

ت

  • تربیت، فیروز محاسبات افت فشار در لوله ها بر اساس فورمولهای نوین [دوره 1، شماره 0، 1343]

ر

س

ش

ع

  • عابدی، رحیم شمه ای از آنچه که در کنفرانس پتروشیمی تهران گذشت [دوره 1، شماره 0، 1343]
  • عابدی، رحیم سمینار توسعه و مصرف منابع گاز طبیعی [دوره 1، شماره 0، 1343]

ف

  • فرحان، فرخ تئوری ترمودینامیکی پدیده های جذب و انبساط [دوره 1، شماره 0، 1343]

م

  • مزینی، مصطفی استفاده از ماشینهای حساب الکترونیک در بهره برداری بهتر از آبهای زیر زمینی [دوره 1، شماره 0، 1343]