نمایه نویسندگان

آ

 • آشتیانی، دبیر دخت دبیر تهیه فسفات تری کلسیک انیدر و مطالعه اثر یون منیزیم در تشکیل فازهای مختلف [دوره 9، شماره 0، 1346]

ا

 • اتعلی، دکتر بر تهیه فسفات تری کلسیک انیدر و مطالعه اثر یون منیزیم در تشکیل فازهای مختلف [دوره 9، شماره 0، 1346]

پ

 • پدرامی، علی جعفری محاسبات شیب خاکریزها و مطالعه پایداری آنها – تئوری فله نیوس FELLENIUS [دوره 9، شماره 0، 1346]

ث

 • ثابت، حسین کاشانی تاثیر تیزی زخم یا بریدگی در مقاومت خستگی ، ضربه ای و خواص مکانیکی فولاد ساختمانی در درجات حرارت پایین [دوره 9، شماره 0، 1346]

ج

ح

ذ

 • ذواشتیاق، توپولوژی شبکه های برقی ، گرافهای جهت دار و بدون جهت [دوره 9، شماره 0، 1346]

ر

س

ش

 • شیروانی، تهیه فسفات تری کلسیک انیدر و مطالعه اثر یون منیزیم در تشکیل فازهای مختلف [دوره 9، شماره 0، 1346]

ع

 • عرفانی، حسین مطالعه بلور شناسی بلورهای ژیپس طبقات کچ واقع در مشرق تهران [دوره 9، شماره 0، 1346]

ف

 • فرحان، فرخ تئوری دافعه الکترونی یک مدل نوین برای ساختمان اتم و بند شیمیایی [دوره 9، شماره 0، 1346]

ل

 • لاریجانی، تهیه فسفات تری کلسیک انیدر و مطالعه اثر یون منیزیم در تشکیل فازهای مختلف [دوره 9، شماره 0، 1346]

م

 • محمدی، محمد قلی لیزر Laser [دوره 9، شماره 0، 1346]
 • محمدی، میر گزارش مینالورژی معدن آهن شمس آباد [دوره 9، شماره 0، 1346]
 • مرشد، حسن آنتنهای با باند وسیع – رشته آنتنهای دو پل با پرید لگاریتمی [دوره 9، شماره 0، 1346]

ی

 • یوسفی، کریم سیلیس رسوبی و سیلیسی شدن سنگهای رسوبی [دوره 9، شماره 0، 1346]