مدل‌سازی عددی به‌آب‌اندازی جاکت سکوهای فراساحل از روی بارج و اهمیت نیروی ورود به آب در مورد اعضای افقی جاکت

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک مدل‌سازی عددی از عملیات به‌آب‌اندازی جاکت سکوهای دریایی انجام گرفته است. در این راستا با استفاده از معادلات حرکت و معادلات قیدی هندسی، دستگاه معادلات دیفرانسیلی-جبری حاکم تشکیل شده و به کمک روش‌های عددی حل شده است. در این مدل‌سازی مواردی همچون در نظر گرفتن نیروی ورود به آب و حل معادلات حرکت به روش غیر صریح نیومارک، افزون بر نرم‌افزارهای رایج تجاری اراوه شده است. نتیجه این مدل‌سازی تاریخچه زمانی حرکات بارج و جاکت و نیروهای وارده به آنها می‌باشد. به منظور صحت‌سنجی، نتایج حاصل از مدل‌سازی ارائه شده با نتایج نرم‌افزار تجاری SACS مقایسه شده‌اند و تطابق نسبتاً خوبی بین نتایج ملاحظه شده است. نیروهای وارده از طرف آب بر جاکت مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت و تأثیر هرکدام بر حرکات جاکت مشخص شده‌اند. همچنین ملاحظه شده است که نیروهای ضربه‌ای حین ورود به آب در مورد اعضای افقی جاکت جاکت مهم می‌باشد و ممکن است بر طراحی این اعضا حاکم شود. این نیرو می‌تواند در مورد اعضای افقی جاکت نزدیک کف دریا حائز بیشترین اهمیت باشد، چرا که به این اعضا بارهای محیطی بزرگی وارد نمی‌شود، اما نیروی ورود به آب بزرگی به آنها وارد می‌شود.

کلیدواژه‌ها