اثر عامل حالت در بهبود پیش بینی رخداد نوار برشی در خاک های دانه ای

نویسندگان

چکیده

در نظر گرفتن اثر حالت خاک، توانمنJدی مدل های رفتاری در شبیه سازی رفتار خاک های دانه ای را به گونه قابل توجهی افزایش می دهد. در این پژوهش نشان داده شده است که با در نظر گرفتن اثر حالت خاک در فرمول بندی مدل های رفتاری، می توان رخداد ناپایداری های داخلی از نوع نوار برشی را نیز با دقت بهتری پیش بینی نمود. به این منظور نخست فرمول بندی یک مدل رفتاری تابع حالت خاک شرح داده شده است. در ادامه نخست شرایط عمومی وقوع ناپایداری و در پی آن با توجه به فرمول بندی مدل، شرایط خاص وقوع ناپایداری بدست آورده شده است. در انتها شرایط رخداد نوار برشی در چند آزمایش کرنش مسطح با استفاده از مدل تابع حالت شبیه سازی و با نتایج تجربی مقایسه گردیده است. هم چنین نشان داده شده است که شبیه سازی های به دست آمده از مدل مشابه که تابع حالت خاک نمی باشد از دقت بسیار کمتری برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها