قالب جزء محدود پوسته استوانه ای

نویسندگان

چکیده

تاب و خم پوسته‌ها حالت‌های گوناگون کرنشی آنها را در هم می‌تند، و به یک دیگر وابسته می‌سازد. این رفتار اندرکنشی، فرآیند ساخت قالب‌های پوسته‌ای را تا کنون ناکام گذارده است. برای برپایی قالب‌های جزء محدود بر پایه رابطه‌سازی آزاد، باید آزمون جزء تکین سامان یابد. این آزمون برای جزءهای پوسته‌ای ناکار بوده و نیاز به بازآرایی دارد. در این مقاله، رفتار اندرکنشی پوسته‌ها و درگیری‌های کرنشی با رویکردی ریزبینانه بررسی می‌شوند. چنین دیدگاهی از رفتار پوسته‌ها، راهکاری ساده را برای ساخت قالب‌های پوسته‌ای پیش رو می‌گذارد. بر پایه آن، بی‌نیاز از سامان‌دهی آزمون جزء تکین، قالب پوسته‌ای با پاره‌سازی ماتریس سختی یک جزء نمونه برپا می‌شود. این جزء می‌بایست در کاربرد، توانمندی خود را در همگراسازی تحلیل سازه‌های گوناگون نشان داده باشد. ویژگی‌های این گونه قالب‌سازی با برپایی قالب جزء پوسته استوانه‌ای بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها