بررسی پایداری لرزه‌ای سد‌های باطله مطالعه موردی سد سرچشمه

نویسندگان

چکیده

سدهای باطله، به عنوان متداولترین راه انباشت پسماند بسیاری از صنایع، نه تنها از آن جهت که از آلودگی محیط زیست جلوگیری می‌کنند، بلکه به واسطهُ صرفه‌جویی قابل ملاحظه ای که در مصرف آب تازه سبب می‌شوند، حائز اهمیت می‌باشند. به همین ترتیب، تخریب این سدها می‌تواند منجر به آسیب های جبران‌ناپذیر اقتصادی و زیست محیطی گردد. در این مقاله، پس از ارزیابی نقاط ضعف سدهای باطله، سد اصلی باطلهُ سرچشمه، واقع در استان کرمان، که پس از افزایش ارتفاع تا مرحلهُ دوم به ارتفاع حدود 90 متری خواهد رسید، به عنوان یک مطالعهُ موردی بررسی می‌شود. سد پس از افزایش ارتفاع با استفاده از پوشش ژئوممبرین، شکل های مختلف هستهُ رسی و گزینه های دیگر با در نظر گرفتن مدل های مختلف رفتاری برای مصالح و مواد باطله مورد تحلیل شبه استاتیکی و دینامیکی قرار گرفته است؛ هدف از تحلیل های شبه استاتیکی انتخاب گزینه ای است که علاوه بر تأمین پایداری مورد نیاز، از نظر مصالح دردسترس وجنبه اقتصادی نیز بهینه باشد. گزینه انتخابی در این مرحله، استفاده از پوشش ژئوممبرین بوده که برای بررسی دقیق تر عوامل مؤثر، مانند فشار آب حفره ای درپاسخ سد به زلزله- هایی با ویژگی های متفاوت مورد آنالیز دینامیکی قرار گرفته است. در تحلیل- های دینامیکی از نرم‌افزار FLACاستفاده شده است.

کلیدواژه‌ها