شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER

نویسندگان

چکیده

اندیس سربیشه در استان خراسان جنوبی، در50 کیلومتری جنوب شهرستان بیرجند (مسیر جاده بیرجند- زاهدان)، در حدود 1 کیلومتری شرق روستای ترشاب واقع شده است. این منطقه با روند شمال غرب – جنوب شرق در یک زون کششی قرار دارد و بارزترین آلتراسیون کائولینیتی، سیلیسی و کلریتی را می‌توان در دره ترشاب در بخش شمالی چشمه معدنی مشاهده نمود. در قسمت جنوب شرقی منطقه مورد نظر، آلتراسیون در یک منطقه تکتونیکی با روند شمال غرب – جنوب شرق اتفاق افتاده است و مرز جنوبی آلتراسیون کائولینیتی آن از چشمه ترشاب می‌گذرد. هدف از این تحقیق استفاده از تکنیک‌ دور‌سنجی و انجام آنالیز‌های مختلف بر روی داده‌های ماهواره‌ای استر1 به منظور زون بندی تیپ های مختلف آلتراسیونی بود. در راستای مطالعه اندیس سربیشه ابتدا مناطق مستعد (زون‌های دگرسانی آرژیلیکی و اکسید‌های آهن) با روش جدید شبه کروستا2 برای اولین بار تعیین، وسپس جزئیات و تفکیک آلتراسیون‌های مختلف انجام پذیرفت. جهت پردازش‌ داده‌های ماهواره‌ای استر از تکنیک‌هایی نظیر ترکیب رنگی کاذب، آنالیز مولفه اصلی انتخابی، روش کمترین مربعات رگرسیون شده، نسبت گیری طیفی و روش 3MF برای به نقشه در آوردن واحد‌های مختلف آلتراسیون استفاده شده است. در نهایت پردازش بر روی داده‌های ماهواره‌ای موجب تهیه نقشه دقیق آلتراسیون‌های منطقه شده است.

کلیدواژه‌ها