بررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان

نویسندگان

چکیده

یکی از موفق ترین کاربردهای آلیاژ نایتینول (نیکل-تیتانیم) سیم ارتودنسی می باشد. از ویژگی های بارز این سیم قابلیت بازگشت فنری یا خاصیت سوپرالاستیسیته است که علاوه بر جای گذاری آسان در طول مراحل مختلف درمانی دندان های نامرتب، موجب اعمال نیروی سبک ثابت و مداوم می گردد . در این تحقیق برای اولین بارفیکسچر خمش سه نقطه ای با استفاده از مدل شبیه سازی شده با دهان ساخته شده است تا در شرایط بارگذاری واقعی خواص سیم بررسی شود. با استفاده از فیکسچر ساخته شده به بررسی خواص سوپرالاستیک به کمک منحنی های نیرو-خمش پرداخته شده است. در این منحنی ها سطح نیروی ثابت (پلاتو) برای سیم نیکل-تیتانیم تجاریforce? بیش از 150 گرم و میزان تغییر شکل مطلوب برای استفاده از خواص سوپرالاستیک سیم بیش از 7/0میلی متر می باشد.