بررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس

نویسندگان

چکیده

برس کاری برای اهداف مختلفی چون حذف ناخالصی ها و اکسیدهای سطح فلزات، افزایش براقیت سطح، بهبود خواص خستگی، فعال سازی سطح جهت نشاندن پوشش های مختلف استفاده می گردد. با ایجاد شرایط مناسب، برس کاری می‌تواند تغییر شکل پلاستیک شدید روی سطح ایجاد نماید. برس کاری سبب ایجاد خراش و تغییر شکل پلاستیک لایه‌های سطحی و سیلان ماده می‌گردد. سیلان فلز باعث افزایش کرنش پلاستیک و افزایش نابجایی‌ها در آن محدوده گشته و پس از بازیابی، دانه‌های ریز تشکیل می‌شود. تشکیل دانه‌های ریز در اثر برس کاری سطح آلومینیوم 6061 در سرعت‌های مختلف و اندازه و توزیع دانه‌ها در مناطقی که تحت تأثیر برس کاری قرار گرفته بودند با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج میکروسکوپ نیروی اتمی وپراش اشعه ایکس نشان ‌داد که اندازه دانه‌های سطحی در اثر این فرآیند به nm70-30 رسیده‌اند.

کلیدواژه‌ها