تعیین هم زمان تنش سیلان و فاکتور اصطکاک آلومینیوم 7075 به کمک روش تحلیل معکوس

نویسندگان

چکیده

در تمامی کاربردهای مهندسی که سطوح جامد در تماس لغزشی با یک دیگر هستند، مسئله اصطکاک نقش مهمی را ایفا می نماید. این مسئله به ویژه در فرآیندهای شکل‌دهی فلزات که دو سطح لغزش، فلز هستند نقش مهم تری به خود می‌گیرد. در میان فرآیندهای شکل‌دهی، فرآیند آهنگری به دلیل اصلاح ساختار ماده، بهبود خواص مکانیکی و کاهش زمان تولید حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق روش تحلیل معکوس بر پایه آنالیز المان محدود جهت تعیین هم زمان فاکتور اصطکاک در فصل مشترک قالب- قطعه کار و تنش سیلان تنها توسط انجام یک آزمایش تجربی، در یک عملیات آهنگری سرد آلومینیوم 7075، انجام گرفت. روش تحلیل معکوس جهت کاهش خطای بین داده‌های تجربی و داده‌های پیش‌بینی شده توسط نرم افزار شبیه ساز المان محدود به کار گرفته شد. آزمایش فشار حلقه جهت ارزیابی این روش برای شکل‌دهی حجمی انتخاب شد. در نهایت فاکتور اصطکاک تعیین شده با نتایج حاصل از منحنیهای استاندارد آزمایش فشار حلقه مربوطه مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد روش به کار گرفته شده اقتصادی و دقیق می باشد.

کلیدواژه‌ها