تخمین لرزش ناشی ازآتش باری در سازه‌های زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

نویسندگان

چکیده

حفاری‌های زیرزمینی، در پروژه‌های سد و نیروگاه، غالبا" با روش چال زنی و آتش باری صورت می‌گیرد. لرزش ناشی از آتش باری به‌عنوان یک پیامد نامطلوب انفجار مورد توجه است. کنترل میزان لرزش متناسب با حساسیت سازه‌های نزدیک به محل انفجار و یا حساسیت عملیاتی که برای نصب تجهیزات نیروگاهی صورت می‌گیرد، لازم است. این تحقیق عمل کرد شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی لرزشهای ناشی از انفجار را در سه پروژه سد و نیروگاه کارون3، مسجد سلیمان و سیاه‌بیشه مورد مطالعه قرار می‌دهد. روابط تجربی مرسوم نیز بر داده‌های سه پروژه مذکور برازش شده و نتایج تحقیق نشان دهنده برتری قابل ملاحظه مدل شبکه عصبی در پیش‌بینی سطح لرزش است.