بررسی کارآیی روش آنالیز شدت تغییر شکل در تخمین مقدار تنش برجا

نویسندگان

چکیده

روش‌های متعددی جهت تعیین مقدار تنش برجا در توده سنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش اسلاتر، جک صفحه‌ای و شکست هیدرولیکی از جمله روش‌های معمول می‌باشند. این روش‌ها گران و زمان بر بوده و هر یک از این روش‌ها دقت مخصوص به خود را دارد. دانستن حدود مقدار تنش مورد اندازه گیری در انتخاب روش مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل اخیراً روش‌هایی جهت تخمین تنش برجا با استفاده از مغزه حفاری ارائه شده است. این روش‌ها شامل روش بازیابی کرنش غیر کشسان، آنالیز منحنی کرنش تفاضلی، انتشار امواج صوتی و آنالیز شدت تغییر شکل می‌باشد. از روش‌های تخمین مقدار تنش برجا، روش آنالیز شدت تغییر شکل به دلیل فراهم بودن امکانات آزمایشگاهی انتخاب شد. در این تحقیق توانایی و قابلیت این روش در اندازه‌گیری تنش برجا مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور ساختگاه سد بختیاری به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است. با توجه به این که در این محل، میزان تنش برجا از روش اسلاتر به دست آمده است، لذا روی مغزه‌های گرفته شده از محل اندازه گیری تنش، آزمایش تعیین تنش برجا بر اساس روش فوق به عمل آمد. تخمین تنش به دست آمده با مقدار تنش تعیین شده با روش اسلاتر نزدیک می‌باشد. از نتایج این تحقیق، تأیید توانایی و قابلیت روش آنالیز شدت تغییر شکل در تخمین تنش برجا می‌باشد. هم چنین نحوه انجام این روش با توجه به امکانات آزمایشگاهی موجود مشخص گردید.