بررسی آزمایشگاهی و صحرایی تثبیت خطوط لوله مدفون در زمین های اشباع

نویسندگان

چکیده

لوله های مدفون در ترانشه های کم عمق مستقر در زمین های اشباع، غالباٌ تحت تأثیر تغییر مکان های نسبتا بزرگ ناشی از نیروی برکنش قرار گرفتـه و گزارش های مختلف از خسارات قابل توجه به لـوله های مدفون حکایت دارد. در این مقـاله روش های موجود تثبیت لوله ها در محیط های اشباع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و با عنایت به مزایا و معایب هر یک از آن ها، روش نوینـی به منظور استقرار لوله ها در محیط های اشباع ارائه و مطالعه شده است. در این رابطه استفاده از ژئوتکستایل به منظور مهار لوله ها با اقطار بزرگ مورد توجه قرار گرفته و با انجام مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی مدل پیشنهادی ارزیابی شده است. پارامترهای مهم و مؤثر در تثبیت لوله ها برای روش پیشنهادی با توجه به نمودارهای نیرو-تغییر مکان بررسی گردیده و نتایج بدست آمده توسط مشاهدات صحرایی برای لوله های گاز فلزی مدفون با قطر 30 اینچ تأئید شده است. نهایتاٌ با عنایت به نتایج آزمایشگاهی و مشاهدات صحرایی، روش اجرایی تثبیت لوله ها در محیط اشباع از طریق مسلح نمودن خاک توسط ژئوتکستایل به عنوان روش اجرایی مناسب با توجه به مزایا و معایب روش های موجود توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها