ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین عوامل موثر در اولویت‌بندی قطعات تصادف‌خیز جاده‌ها برای عابرین پیاده، علت وقوع تصادف است که تاکنون در روش های موجود نادیده گرفته شده است. اولویت‌بندی این قطعات بدون در نظر گرفتن علت بروز تصادف، به دلیل قابل جمع نبودن تصادفات رخ داده به دلایل مختلف، تصمیم‌گیری دربارة انتخاب قطعات تصادف‌خیزتر را دچار خطا می‌کند. در این مقاله با ارائة روش اولویت‌بندی
علت‌گرا، مدلی جدید به منظور اولویت‌بندی قطعات تصادف‌خیز برای عابرین پیاده با توجه به علت وقوع تصادف در راه های برون‌شهری ارائه می‌شود. در این روش، قطعات مذکور با در نظرگرفتن همزمان پارامترهای تعداد، شدت تصادف و علل بروز تصادف و با استفاده از یک روش تصمیم‌گیری چند معیاره اولویت‌بندی می‌شوند. استفاده از مدل ارائه شده در این تحقیق، دقت و کارآیی فرآیند اولویت‌بندی قطعات تصادف‌خیز جاده‌ها را برای عابرین پیاده به مقدار زیادی افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها